"ENERGOPOL-SZCZECIN" S.A. w upadłości


Sprzedaż przedsiębiorstwa "ENERGOPOL-SZCZECIN" S.A.

Szanowni Państwo, informuję, że wszelkie informacje dotyczące sprzedaży przedsiębiorstwa „ENERGOPOL-SZCZECIN” S.A. w upadłości, umieszczone zostały na stronie www.maciejkasprzyk.com.pl. Syndyk masy upadłości Maciej Kasprzyk

Informacje

Szanowni Państwo,

niniejszym zawiadamiam, że postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy z dnia 9 marca 2020 r. ogłoszona została upadłość dłużnika „ENERGOPOL-SZCZECIN” Spółka Akcyjna w Szczecinie (KRS 0000160887). Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Elżbiety Piotrowskiej, zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Kasprzyka, nr licencji 286.

Syndyk masy upadłości

Maciej Kasprzyk

 

Informacja dla Pracowników
Wierzytelności wynikające ze stosunku pracy za okres przed datą ogłoszenia upadłości NIE WYMAGAJĄ ZGŁOSZENIA. Zostaną umieszczone na liście wierzytelności z urzędu.
Wniosek zbiorczy do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę zaliczek na poczet niezaspokojonych przez Upadłego wynagrodzeń został złożony. Tym samym wnioski indywidualne nie będą przez FGŚP przyjmowane.
Wniosek obejmuje roszczenia pracownicze (mi.in. wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za czas postoju, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, dodatek wyrównawczy, odprawa, odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia) podlegają zaspokojeniu przez za okres nie dłuższy niż 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli ustanie stosunku pracy przypada w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.
Łączna kwota świadczeń za okres jednego miesiąca nie może przekraczać przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia zbiorczego wykazu lub wykazu uzupełniającego albo na dzień złożenia wniosku indywidualnego.
Termin uruchomienia środków z FGŚP nie jest aktualnie znany. Stosowna informacja zostanie podana niezwłocznie po jej otrzymaniu.
Wszelkie pytania w sprawach pracowniczych proszę kierować na adres email: monika.szewczyk(at)energopol.pl (prosimy o ograniczenie prób kontaktu telefonicznego do spraw nie cierpiących zwłoki – ilość osób próbujących nawiązać taki kontakt powoduje, że taka forma komunikacji może okazać się nieskuteczna).

 

Informacja dla Wierzycieli
Sąd wzywa Wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin.
(obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w MSiG nr 56/2020 poz. 15788 z dnia 20 marca 2020 r.)
Wzór zgłoszenia wierzytelności dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wzory-stosowane-w-postepowaniu-upadlosciowym

Ponadto, Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres email: info(at)energopol.pl (prosimy o ograniczenie prób kontaktu telefonicznego do spraw nie cierpiących zwłoki – ilość osób próbujących nawiązać taki kontakt powoduje, że taka forma komunikacji może okazać się nieskuteczna).

 

 

Dane firmowe

"ENERGOPOL-SZCZECIN" S.A. w upadłości

Adres: ul. Św. Floriana 9/1370-646 Szczecin

Tel: +48 730 842 455 (sekretariat)

NIP: 8520500598, KRS: 0000160887, REGON: 005479007

Formularz kontaktowy

 __ __  ___  _    __   __
 | \/ | / _ \ | |   \ \  / /
 | \ / | | (_) | | |    \ \_/ / 
 | |\/| | > _ < | |    \  / 
 | | | | | (_) | | |____   | |  
 |_| |_| \___/ |______|  |_|