Informacja dla Wierzycieli.

Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin.
(obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w MSiG nr 56/2020 poz. 15788 z dnia 20 marca 2020 r.)

Wzór zgłoszenia wierzytelności dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wzory-stosowane-w-postepowaniu-upadlosciowym

Ponadto, Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres email: ep-sa(at)energopol.pl (prosimy o ograniczenie prób kontaktu telefonicznego do spraw nie cierpiących zwłoki – ilość osób próbujących nawiązać taki kontakt powoduje, że taka forma komunikacji może okazać się nieskuteczna).

NIP: 852-050-05-98

ul. Św. Floriana 9/13

70-646 Szczecin

+48 730 842 455

+48 730 841 940