Informacja dla Pracowników

Wierzytelności wynikające ze stosunku pracy za okres przed datą ogłoszenia upadłości NIE WYMAGAJĄ ZGŁOSZENIA. Zostaną umieszczone na liście wierzytelności z urzędu.

Wniosek zbiorczy do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę zaliczek na poczet niezaspokojonych przez Upadłego wynagrodzeń został złożony. Tym samym wnioski indywidualne nie będą przez FGŚP przyjmowane.

Wniosek obejmuje roszczenia pracownicze (mi.in. wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za czas postoju, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, dodatek wyrównawczy, odprawa, odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia) podlegają zaspokojeniu przez za okres nie dłuższy niż 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli ustanie stosunku pracy przypada w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

Łączna kwota świadczeń za okres jednego miesiąca nie może przekraczać przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia zbiorczego wykazu lub wykazu uzupełniającego albo na dzień złożenia wniosku indywidualnego.

Termin uruchomienia środków z FGŚP nie jest aktualnie znany. Stosowna informacja zostanie podana niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Wszelkie pytania w sprawach pracowniczych proszę kierować na adres email: urszula.dumicz(at)energopol.pl (prosimy o ograniczenie prób kontaktu telefonicznego do spraw nie cierpiących zwłoki – ilość osób próbujących nawiązać taki kontakt powoduje, że taka forma komunikacji może okazać się nieskuteczna).

NIP: 852-050-05-98

ul. Św. Floriana 9/13

70-646 Szczecin

+48 730 842 455

+48 730 841 940